Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача дозволу або письмова відмова у наданні адміністративної послуги.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №270-96-ВР від 03.07.1996 р. Про рекламу
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Закон України №2301-VI від 01.06.2010 р. Про автомобільні дороги
Закон України №586-XIV від 09.04.1999 р. Про місцеві державні адміністрації
Закон України №1160-ІV від 11.09.2003 р. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Постанова КМУ №1135 від 05.12.2012 р. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення суб’єкта господарювання

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про видачу дозволу, подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
  -у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – до адміністратора ЦНАП;
  -в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, – до дозвільного органу.
  Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
  У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
  Документи в електронній формі подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання замовником неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
  2. Виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей;
  3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
  4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

  Термін дії послуги:

  Коментар: Заява за формою (додається), яка повинна містити наступну інформацію:
  – для юридичної особи – повне найменування, місце знаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
  – для фізичної особи-підприємця -прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;
  – про місце розташування рекламного засобу;
  – про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.
  Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
  – суб’єкт звернення подає усі документи в одному примірнику у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та печаткою керівника;
  – надані матеріали не повертаються.


  Документи: