Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: – Повідомлення, копія розпорядження про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти та ліцензія;
– Повідомлення та копія розпорядження про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;
– Повідомлення та копія розпорядження про відмову у видачі ліцензії.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №1060-XII від 23.05.1991 р. Про освіту
Закон України №2628-III від 11.07.2001 р. Про дошкільну освіту
Закон України №222-VIII від 02.03.2015 р. Про ліцензування видів господарської діяльності
Постанова КМУ №609 від 05.08.2015 р. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Наказ №1669 від 26.12.2017 р. МОН України. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
Наказ №974 від 15.08.2016 р. МОН України. Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України
Наказ №234 від 24.03.2016 р. МОЗ України. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразку
 • Копії установчих документів закладу освіти – юр. особи (статуту) або копія положення про ФОП, структурний підрозділ юр. особи приват. чи публіч. права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність; рішення про створення; про призначення керівника
 • Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти (ФОП, структурного підрозділу юр. особи приват. чи публічн. права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність)
 • Письмове зобов’язання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці
 • Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, якщо планується провадженя освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
 • Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність)
 • Копії 1-3 і 11 сторінок паспорта (для фізичної особи-підприємця)
 • Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації
 • Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера і мають відмітку у паспорті)
 • Медична довідка встановленого зразка
 • Опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти (фізичною особою-підприємцем, структурним підрозділом юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність) у двох екземплярах
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1) Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
  2) Виявлення недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.
  Перелік підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду 1) Підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
  2) Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
  – підписаний особою, яка не має на це повноважень;
  – оформлений із порушенням вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом № 222 та Постановою № 1187;
  3) Подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом № 222;
  4) Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності довіреності та документа, що посвідчує особу. Ліцензія видається після надання копії документу про сплату адміністративної послуги

  Термін дії послуги:

  Коментар: Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про освіту”, який набув чинності 28 вересня 2017 року, державні та комунальні заклади системи дошкільної і повної загальної середньої освіти, що діяли на день набрання чинності Закону України “Про освіту”, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування на підставі заяви на ім’я голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

  Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою-підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою (пункт 99 Постанови № 1187). Документи, що складаються здобувачем ліцензії, повинні бути викладені державною мовою (стаття 10 Закону № 222).

  Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, буде здійснюватися після набрання чинності положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про ліцензування, а також визначено порядок оприлюднення зазначеної інформації на порталі електронних серверів.

  Плата за видачу ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
  Вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації рішення про видачу ліцензії.
  Відповідно до п.2 п.п.10 статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про її анулювання.
  р/р 31417511004001
  отримувач: ГУ УДКСУ у Дніпропетровській області/22010200
  ЄДРПУ 37988155
  МФО 899998
  Банк отримувач: Казначейство України «ЄАП»
  Призначення платежу: код 22010200 плата за ліцензію (назва закладу освіти).


  Документи: