Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон або відмова від його оформлення чи видачі.

Суб’єкт надання послуги: АО Шевченківський РВ у м. Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5492-VI від 20.11.2012 р. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
Закон України №2235-III від 18.01.2001 р. Про громадянство України
Закон України №1382-IV від 11.12.2003 р. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Постанова КМУ №152 від 07.05.2014 р. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Постанова КМУ №669 від 26.11.2014 р. Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи
Постанова КМУ №1113 від 24.12.2019 р. Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”
Наказ №1279 від 26.11.2014 р. МВС України. Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Наказ №715 від 16.08.2012 р. Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до гр. України, прийняття до гр. України, оформлення набуття гр. України, припинення гр. України, скасування рішень про оформлення набуття гр. України, та журналів обліку
Наказ №816 від 16.08.2016 р. МВС України. Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання
Наказ №311 від 13.04.2018 р. МВС України. Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку
Наказ №875 від 18.10.2019 р. МВС України. Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотогр. зображення на них
Постанова КМУ №770 від 02.11.2016 р. Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява-анкета подана особисто громадянином України, який досяг 16-річного віку та проживає в Україні.
Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 16-річного віку, або особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру працівником територіального підрозділу ДМС/ центру надання адміністративних послуг)
 • Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні)
 • Для виїзду за кордон особи, яка недосягла 14-річного віку:

 • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентним органом іноземної держави
 • Довідка про реєстрацію особи громадянином України (ф.44, наказ МВС №715 від 16.08.2012), якщо батьки або один із батьків особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства – у разі оф. вперше закорд. паспорта із застосув. Реєстру
 • Документи, що посвідчують особу законного представника, та документ що підтверджує повноваження особи як законного представника – у разі подання документів законним представником
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або роздрукована квитанція з програмного продукту «cheсk» або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі*
 • Додатково, у разі оформлення у строк до 3 робочих днів у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаного з потребою в лікуванні від’їжджаючого, супроводом тяжкохворого, чи смертю родича, який проживає за кордоном:

 • Письмова заява у довільній формі
 • Документи, що підтверджують зазначені факти
 • Додатково, для виїзду за кордон дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з документів:

 • Документ, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо)
 • Договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї
 • Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу
 • Рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування)
 • Рішення суду про встановлення опіки (піклування)
 • Договір про патронат
 • Додатково, для виїзду за кордон особи, яка не досягла 12-річного віку:

 • Фото розміром 10х15 см (для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування засобів Реєстру). Фото повинно відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303
 • Додатково, для виїзду за кордон особи яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном:

 • Медичний висновок закладу охорони здоров’я, оформлений у встановленому порядку особі яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном
 • Фото розміром 10х15 см (для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування засобів Реєстру). Фото повинно відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303
 • За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документа:

 • Письмова заява у довільній формі
 • Один з документів: паспорт гр. України; паспорт для виїзду за кордон; проїзний док-т дитини; док-т що підтверджує факт народження, зміни імені; паспорти на ім’я дитини/батьків, у т.ч. в паспортах, виданих ін. державами, якщо дитина/батьки є іноземцями
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява-анкета та документи подаються громадянином України, який досяг 16-річного віку особисто, незалежно від місця проживання, до працівника:
  – територіального підрозділу ДМС;
  – територіального органу ДМС;
  – центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для оформлення заяв-анкет засобами Єдиного державного демографічного Реєстру.

  Подання документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон здійснюється лише до працівника територіального органу або територіального підрозділу ДМС у разі:
  – якщо особа не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та якщо особа потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку (якщо така особа не отримувала паспорта громадянина України, оформленого із застосуванням засобів Реєстру);
  – оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини – громадянина України.

  У разі , якщо особа не досягла 16-річного віку або якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).

  Для подання документів особою, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/ територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, за місцем проживання або проходження лікування особи.

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 20

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі подання документів не в повному обсязі (у тому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору**) або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства.
  Відмова від оформлення чи видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо:
  1) особа не є громадянином України;
  2) стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;
  3) особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 Порядку);
  4) заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;
  5) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником (зокрема, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору)

  Можливі способи отримання відповіді (результату): У разі виявлення факту подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС/центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ приймає рішення про відмову від прийняття документів та оформленні заяви-анкети і інформує особу/законного представника про підстави такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.

  Для отримання паспорта для виїзду за кордон особа або її законний представник (у разі подання заяви-анкети законним представником) звертається особисто до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для його оформлення та подає документ, що посвідчує особу.
  Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.
  Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.
  Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, працівник територіального органу/ територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу приймає рішення про відмову від прийняття документів та оформленні заяви-анкети і інформує особу/законного представника/уповноважену особу про підстави такої відмови. За бажанням відмова надається в письмовому вигляді.
  Для отримання паспорта особа або її законний представник/уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального підрозділу ДМС/ центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для його оформлення.
  Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт і видається законному представнику/уповноваженій особі за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт.
  У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженоі особи, та документ, що підтверджує повноваження законного представника/уповноваженої особи;
  Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у заклад охорони здоров’я. і
  У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
  У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до відповідного суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк:

  не пізніше ніж через 20 робочих днів – 682 грн.
  (352 грн. вартість адміністративної послуги та 330 грн. вартість бланка);
  не пізніше ніж через 7 робочих днів – 1034 грн.
  (704 грн. вартість адміністративної послуги та 330 грн. вартість бланка);
  не пізніше ніж через 3 робочих днів (за наявності підстав) – 1034 грн.
  (704 грн. вартість адміністративної послуги та 330 грн. вартість бланка);

  Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

  Строк надання адміністративної послуги: Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється та видається:
  1) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
  2) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання;
  3) у строк до трьох робочих днів – у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;
  4) у строк до 10 робочих днів – у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини – громадянина України.

  Заявник має право повторно звернутися до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта.


  Документи: