Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: – Повідомлення, копія розпорядження про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти та ліцензія;
– Повідомлення та копія розпорядження про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;
– Повідомлення та копія розпорядження про відмову у видачі ліцензії.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №1060-XII від 23.05.1991 р. Про освіту
Закон України №2628-III від 11.07.2001 р. Про дошкільну освіту
Закон України №222-VIII від 02.03.2015 р. Про ліцензування видів господарської діяльності
Постанова КМУ №609 від 05.08.2015 р. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Наказ №563 від 01.08.2001 р. МОН України. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
Інше №1/9-482 від 23.09.2014 р. Лист МОН України. Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразку
 • Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу):

 • Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи (рішення про створення навчального закладу; статут; рішення про призначення керівника)
 • Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років
 • Копія документу про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам
 • Копія документу про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази вимогам правил пожежної безпеки
 • Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додаток 35 Постанови), відповідно до пунктів 58, 59, 60 Постанови
 • Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додаток 36 Постанови)
 • Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додаток 37 Постанови)
 • Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту)
 • Опис документів у двох екземплярах (додаток 38 Постанови)
 • Для розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти в разі збільшення ліцензованого обсягу:

 • Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років
 • Копія документу про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам
 • Копія документу про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази вимогам правил пожежної безпеки
 • Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додаток 35 Постанови), відповідно до пунктів 58, 59, 60 Постанови
 • Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додаток 36 Постанови)
 • Опис документів у двох екземплярах (додаток 39 Постанови)
 • Всі копії документів повинні бути підписані керівником або уповноваженою на це особою, завірені печаткою, викладені державною мовою
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення (юридична особа) або уповноваженою ним особою

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1) Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 2) Виявлення недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.
  Перелік підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду:
  1) Підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі; 2) Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: – підписаний особою, яка не має на це повноважень; – оформлений із порушенням вимог Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”; 3) Подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; 4) Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності довіреності та документа, що посвідчує особу. Ліцензія видається після надання копії документу про сплату адміністративної послуги

  Термін дії послуги:

  Коментар: Державні та комунальні заклади системи дошкільної і загальної середньої освіти, що діяли на день набрання чинності Закону України “Про освіту”, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону України від 02 березня 2015 року № 222-VІІІ “Про ліцензування видів господарської діяльності”, підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ “Про освіту”, який набув чинності 28 вересня 2017 року, на підставі заяви на ім’я голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

  Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додаток 35 Постанови), відповідно до пунктів 58, 59, 60 Постанови мають містити: штатний розпис, затверджений засновником (власником), інформація про працівників із зазначенням освітньо-кваліфікаційного рівня, відомостей про курсову перепідготовку педагогів, про проходження працівниками закладу медичного огляду.

  Плата за видачу ліцензії на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
  Вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.
  Відповідно до п.2 п.п.10 статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про її анулювання.
  р/р 31414511700001
  отримувач: ГУ УДКСУ у Дніпропетровській області/22010200
  ЄДРПУ 37988155
  МФО 805012
  Банк отримувач: ГУ УДКСУ
  Призначення платежу: код 22010200 плата за ліцензію (назва закладу освіти).


  Документи: