Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав у електронній та (за бажанням заявника) паперовій формі

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення заявника

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права):

 • Формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав/ЦНАПу;
 • Подається в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України

Документ, що посвідчує особу::

 • документ, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця (у разі, коли заявником є іноземець);
 • службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків);
 • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)
 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера уповноваженої особи (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору

Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі документів, визначених статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме:

 • укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно чи його дублікат;
 • свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
 • рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;
 • державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку або державний акт на право постійного користування землею, видані до 1 січня 2013 року;
 • рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;
 • заповіт, яким установлено сервітут на нерухоме майно;
 • інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно
 • Інші документи, додатково, у випадках, передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим Постановою КМУ від 25.12.2015 року №1127

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: 1.Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП.
2.Шляхом подання заяви в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи

Вартість послуги: Платно

Строк надання послуги: 5

Дні виконання: робочі

Перелік підстав для відмови у наданні послуги: У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено в разі, якщо:
– заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
– подані документи не відповідають вимогам, установленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
– наявні протиріччя між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
– наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
– заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
– після завершення строку, встановленого частиною 3 статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
– заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
– заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
– заявником подано ті ж документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
– заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до адміністратора ЦНАП/органу державної реєстрації прав, на веб-порталі Міністерства юстиції України.
Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

Термін дії послуги:

Коментар: За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб– у строк 5 робочих днів.
0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб- у строк 2 робочі дні;
1 прожитковий мінімум для працездатних осіб- у строк 1 робочий день;
2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб- у строк 2 години.

Найменування послуги – Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Банк отримувача(ГУДКСУ) – Казначейство України (ЕАП)
Отримувач – ГУК у Дніпропетровській області/м. Дніпро/22012600.
Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37988155
Реєстраційний рахунок – UA678999980314060530000004569.
Код класифікації доходів – 22012600.

Найменування послуги – Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Банк отримувача(ГУДКСУ) – Казначейство України (ЕАП)
Отримувач – ГУК у Дніпропетровській області/м. Дніпро/22012900.
Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37988155
Реєстраційний рахунок – UA228999980314050540000004569.
Код класифікації доходів – 22012600.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
-фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, що виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
– громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
– громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
– інваліди Великої Вітчизняної війни, особи з числа учасників антитерористичної операції на сході України, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
– інваліди I та II груп;
– Національний банк України;
– органи державної влади, місцевого самоврядування;
– інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.
У разі якщо державна реєстрація права проводиться в строки менші передбачених статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», особи, визначені пунктами 1-9 частини 8 статті 34 вищевказаного Закону, не звільняються від сплати адміністративного збору


Документи: