Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача паспорта громадянина України або відмова від його оформлення чи видачі

Суб’єкт надання послуги: АО Шевченківський РВ у м. Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5492-VI від 20.11.2012 р. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
Закон України №2235-III від 18.01.2001 р. Про громадянство України
Закон України №1382-IV від 11.12.2003 р. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Закон України №1669-VII від 02.09.2014 р. Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції
Постанова КМУ №302 від 25.03.2015 р. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України
Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 р. Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Постанова КМУ №669 від 26.11.2014 р. Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи
Наказ №1279 від 26.11.2014 р. МВС України. Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Наказ №715 від 16.08.2012 р. Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до гр. України, прийняття до гр. України, оформлення набуття гр. України, припинення гр. України, скасування рішень про оформлення набуття гр. України, та журналів обліку
Наказ №816 від 16.08.2016 р. МВС України. Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання
Наказ №875 від 18.10.2019 р. МВС України. Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотогр. зображення на них

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Після досягнення громадянином України 18-річного віку

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заяву-анкету за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 № 1279 (формується та
  роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру працівником центру надання адміністративних послуг)
 • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентним органом іноземної держави
 • Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України)
 • Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомної особи)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Документ(и), який містить фотозображення особи, у разі відсутності – письмове звернення в довільній формі, в якому зазначається інформація, необхідна для проведення процедури встановлення особи та документи, що підтверджують вказані факти (за наявності)
 • Рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи)
 • Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті:

 • Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають про це відмітку в паспорті)
 • Про місце проживання – довідку про реєстрацію місця проживання особи або довідку про зняте місце проживання. Якщо особа не була зареєстрована на території України довідка про реєстрацію місця проживання не надається
 • Про народження дітей – свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Про шлюб і розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який підтверджує відповідний факт
 • Про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноз. держави відпоповідни документ
 • Для особи, яка не може пересуватися самостійно, або відбуває покарання, або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу додатково подається одна фотокартка розміром 10х15 сантиметрів
 • За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документа:

 • Письмова заява у довільній формі
 • Один з документів: паспорт гр. України; паспорт для виїзду за кордон; проїзний док-т дитини; док-т що підтверджує факт народження, зміни імені; паспорти на ім’я дитини/батьків, у т.ч. в паспортах, виданих ін. державами, якщо дитина/батьки є іноземцями
 • У разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково подаються:

 • Документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Громадянин України, який досяг 18-річного віку, особисто звертається для оформлення паспорта вперше до територіального підрозділу ДМС відповідно до зареєстрованого місця проживання та подає документи згідно з переліком.
  Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, заява-анкета та документи подаються одним із його законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).
  Якщо місце проживання такої особи не зареєстровано, заява-анкета та документи подаються до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.
  Внутрішньо переміщена особа подає документи до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
  Особа, місце проживання якої зареєстроване на тимчасово окупованій території України АРКрим або м. Севастополь подає документи та заяву-анкету до будь якого працюючого територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення.
  Особа, місце проживання якої зареєстроване на тимчасово окупованій території України у Донецькій або Луганській областях подає документи та заяву-анкету до будь якого працюючого територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу у Донецькій або Луганській області відповідно.
  Бездомна особа подає документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.
  Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.
  Якщо особа відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи подаються через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 20

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі неподання повного переліку документів або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства.
  Відмова від оформлення чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо:
  1) особа не є громадянином України;
  2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року);
  3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;
  4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
  5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;
  6) особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи

  Можливі способи отримання відповіді (результату): У разі неподання повного переліку документів або невідповідність їх оформлення вимогам законодавства працівник територіального підрозділу ДМС приймає рішення про відмову від прийняття документів та оформленні заяви-анкети і інформує особу/законного представника/уповноважену особу про підстави такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.
  Для отримання паспорта особа або її законний представник /уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального підрозділу ДМС, який прийняв документи для його оформлення.
  Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт видається законному представнику/уповноваженій особі за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт.
  У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчують особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
  Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.
  У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів заявнику надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
  Особа або її законний представник/уповноважена особа має право повторно звернутися в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів, оформленні чи видачі паспорта.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.
  У разі проведення процедури встановлення особи строк розгляду заяви-анкети може бути продовжений до двох місяців.
  У разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні.
  Крім того, у виключних випадках, якщо за результатами проведених перевірок особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів, які були зазначені у письмовому зверненні.
  Якщо за результатами проведення зазначеної процедури особу не встановлено, приймається рішення про відмову в оформленні паспорта, та особа інформується про необхідність встановлення особи за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянства України.
  Заявник має право повторно звернутися до територіального підрозділу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта.


  Документи: