Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача паспорта громадянина України або відмова від його оформлення чи видачі

Суб’єкт надання послуги: АО Шевченківський РВ у м. Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5492-VI від 20.11.2012 р. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
Закон України №2235-III від 18.01.2001 р. Про громадянство України
Закон України №1382-IV від 11.12.2003 р. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Закон України №1669-VII від 02.09.2014 р. Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції
Постанова Верховної Ради України №2503-XII від 26.06.1992 р. Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Декрет КМУ №7-93 від 21.01.1993 р. Про державне мито
Постанова КМУ №302 від 25.03.2015 р. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України
Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 р. Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Постанова КМУ №669 від 26.11.2014 р. Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи
Постанова КМУ №1113 від 24.12.2019 р. Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”
Постанова КМУ №770 від 02.11.2016 р. Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції
Наказ №1279 від 26.11.2014 р. МВС України. Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Наказ №715 від 16.08.2012 р. Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до гр. України, прийняття до гр. України, оформлення набуття гр. України, припинення гр. України, скасування рішень про оформлення набуття гр. України, та журналів обліку
Наказ №816 від 16.08.2016 р. МВС України. Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання
Наказ №875 від 18.10.2019 р. МВС України. Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотогр. зображення на них

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Настання обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, а саме:
• зі зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження);
• виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;
• непридатності паспорта для подальшого використання;
• якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток;
• у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням).

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заяву-анкету за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 № 1279 (формується та
  роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру працівником центру надання адміністративних послуг)
 • Паспорт, що підлягає обміну (подається у разі його обміну)
 • Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або роздрукована квитанція з програмного продукту «cheсk» або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі*
 • Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)
 • Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомної особи)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті:

 • Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають про це відмітку в паспорті)
 • Про місце проживання – довідку про реєстрацію місця проживання особи або довідку про зняте місце проживання. Якщо особа не була зареєстрована на території України довідка про реєстрацію місця проживання не надається
 • Про народження дітей – свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Про шлюб і розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який підтверджує відповідний факт
 • Про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноз. держави відпоповідни документ
 • Для особи, яка не може пересуватися самостійно, або відбуває покарання, або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу додатково подається одна фотокартка розміром 10х15 сантиметрів
 • За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документа:

 • Письмова заява у довільній формі
 • Один з документів: паспорт гр. України; паспорт для виїзду за кордон; проїзний док-т дитини; док-т що підтверджує факт народження, зміни імені; паспорти на ім’я дитини/батьків, у т.ч. в паспортах, виданих ін. державами, якщо дитина/батьки є іноземцями
 • У разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково подаються:

 • Документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Громадянин України з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта у зв’язку з обміном паспорта зразка 1994 року (у формі книжечки) звертається особисто відповідно до зареєстрованого місця проживання до працівника:
  – територіального підрозділу ДМС;
  – центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для прийому заяв-анкет засобами Єдиного державного демографічного Реєстру.
  Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).

  Якщо місце проживання такої особи не зареєстровано, документи та заява-анкета подаються до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.
  Внутрішньо переміщена особа подає документи та заяву-анкету до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
  Особа, місце проживання якої зареєстроване на тимчасово окупованій території України АРКрим або м. Севастополь подає документи та заяву-анкету до будь якого працюючого територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення.
  Особа, місце проживання якої зареєстроване на тимчасово окупованій території України у Донецькій або Луганській областях подає документи та заяву-анкету до будь якого працюючого територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу у Донецькій або Луганській області відповідно.
  Бездомна особа подає заяву-анкету та документи до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.
  Якщо особа відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи подаються через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.
  Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 20

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі неподання повного переліку документів (у тому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору**) або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства.
  Відмова від оформлення чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо:
  1) особа не є громадянином України;
  2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);
  3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію (зокрема, у разі ненадходження коштів за адміністративну послугу, що надається на рахунки, відкриті територіальними органами ДМС в територіальних органах ДКСУ);
  4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
  5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;
  6) особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): У разі неподання повного переліку документів або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства працівник територіального підрозділу ДМС приймає рішення про відмову від прийняття документів та оформленні заяви-анкети і інформує особу/законного представника/уповноважену особу про підстави такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.
  Для отримання паспорта особа або її законний представник/уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративної послуги; державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для оформлення.

  Для отримання нового паспорта особа здає паспорт, що підлягав обміну, та був повернутий їй після прийняття заяви-анкети на період оформлення нового паспорта.
  Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт видається законному представнику/уповноваженій особі за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт.
  У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчують особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження законного представника/уповноваженої особи.
  Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.
  У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів заявнику надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
  У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ, територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до відповідного суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта з дня оформлення заяви-анкети у строк:

  не пізніше ніж через 20 робочих днів – 345 грн.
  (126 грн. вартість адміністративної послуги та 219 грн.
  вартість бланка);

  не пізніше ніж через 10 робочих днів – 471 грн.
  (252 грн. вартість адміністративної послуги та 219 грн.
  вартість бланка;

  та державного мита – 34 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян) (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання).

  Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування заявником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

  Паспорт видається:
  не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
  не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.
  У разі проведення процедури встановлення особи строк розгляду заяви-анкети може бути продовжений до двох місяців.
  У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ особа/законний представник інформується про необхідність проходження процедури встановлення особи, якщо за результатами розгляду документів та заяви-анкети заявника не буде ідентифіковано.
  Для проходження процедури встановлення особі рекомендується надати будь-які документ(и) або їх копії з фотозображенням та письмове пояснення в довільній формі, в якому зазначається інформація про адреси місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи. До письмового звернення додаються документи (копії), що підтверджують вказані факти (за їх наявності);
  Якщо за результатами проведення зазначеної процедури особу не буде встановлено, приймається рішення про відмову в оформленні паспорта, та особа інформується про необхідність встановлення особи за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянства України.
  Заявник має право повторно звернутися до територіального територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта.
  * Інформація (код квитанції) про сплату адміністративного збору (без надання документу, який підтверджує сплату) надається заявником тільки у разі наявності у працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративної послуги, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС або його відокремленого підрозділу технічної можливості здійснити роздруківку квитанції за допомогою програмного продукту «cheсk» під час прийому документів.

  ** Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети надається у разі не підтвердження працівником за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору яку надав заявник під час подання документів (перевіряється у разі подання заявником коду квитанції).


  Документи: