Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача паспорта громадянина України або відмова від його оформлення чи видачі

Суб’єкт надання послуги: АО Шевченківський РВ у м. Дніпрі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5492-VI від 20.11.2012 р. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
Закон України №2235-III від 18.01.2001 р. Про громадянство України
Закон України №1382-IV від 11.12.2003 р. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Закон України №1669-VII від 02.09.2014 р. Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції
Постанова Верховної Ради України №2503-XII від 26.06.1992 р. Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон
Декрет КМУ №7-93 від 21.01.1993 р. Про державне мито
Постанова КМУ №302 від 25.03.2015 р. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України
Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 р. Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Постанова КМУ №669 від 26.11.2014 р. Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи
Постанова КМУ №1113 від 24.12.2019 р. Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check”
Постанова КМУ №770 від 02.11.2016 р. Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції
Наказ №1279 від 26.11.2014 р. МВС України. Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру
Наказ №715 від 16.08.2012 р. Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до гр. України, прийняття до гр. України, оформлення набуття гр. України, припинення гр. України, скасування рішень про оформлення набуття гр. України, та журналів обліку
Наказ №816 від 16.08.2016 р. МВС України. Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання
Наказ №875 від 18.10.2019 р. МВС України. Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотогр. зображення на них

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Втрата/викрадення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заяву-анкету за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 № 1279 (формується та
  роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру працівником центру надання адміністративних послуг)
 • Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або роздрукована квитанція з програмного продукту «cheсk» або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі*
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання від нього відмовилися)
 • Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомної особи)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті:

 • Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають про це відмітку в паспорті)
 • Про місце проживання – довідку про реєстрацію місця проживання особи або довідку про зняте місце проживання. Якщо особа не була зареєстрована на території України довідка про реєстрацію місця проживання не надається
 • Про народження дітей – свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Про шлюб і розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який підтверджує відповідний факт
 • Про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноз. держави відпоповідни документ
 • Для особи, яка не може пересуватися самостійно, або відбуває покарання, або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу додатково подається одна фотокартка розміром 10х15 сантиметрів
 • За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документа:

 • Письмова заява у довільній формі
 • Один з документів: паспорт гр. України; паспорт для виїзду за кордон; проїзний док-т дитини; док-т що підтверджує факт народження, зміни імені; паспорти на ім’я дитини/батьків, у т.ч. в паспортах, виданих ін. державами, якщо дитина/батьки є іноземцями
 • У разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково подаються:

 • Документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Громадянин України з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм особисто звертається незалежно від місця проживання до будь-якого:
  – територіального органу ДМС;
  – територіального підрозділу ДМС;
  – центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для прийому заяв засобами Єдиного державного демографічного Реєстру.
  Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).
  Якщо особа, відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи подаються через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.
  Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/ підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем проживання особи або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 20

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі неподання повного переліку документів (у тому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору**) або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства.
  Відмова від оформлення чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо:
  1) особа не є громадянином України;
  2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);
  3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію (зокрема, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору);
  4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
  5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;
  6) особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): У разі неподання повного переліку документів або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу приймає рішення про відмову від прийняття документів та оформленні заяви-анкети і інформує особу/законного представника/уповноважену особу про підстави такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.
  Для отримання паспорта особа або її законний представник/уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для його оформлення.
  У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчують особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи.
  Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт видається за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт.
  Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, працівник територіального органу/підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, здійснює вручення паспорта такій особі за місцем її проживання або за місцем перебування особи у закладі охорони здоров’я.
  Якщо особа, відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, вручення паспорта такій особі здійснюється через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу.
  У разі прийняття рішення про відмову в оформленні чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів заявнику надається письмова відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
  У разі подання заяви-анкети через центр надання адміністративних послуг/державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремлений підрозділ територіальний орган/ підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до відповідного суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта з дня оформлення заяви-анкети у строк:

  не пізніше ніж через 20 робочих днів – 345 грн.
  (126 грн. вартість адміністративної послуги та 219 грн.
  вартість бланка);

  не пізніше ніж через 10 робочих днів – 471 грн.
  (252 грн. вартість адміністративної послуги та 219 грн.
  вартість бланка);

  та державного мита – 34 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян), крім оформлення паспорта замість викраденого.

  Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування заявником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

  Паспорт видається:
  не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
  не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

  Заявник або його законний представник/уповноважена особа має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта.

  * У разі подання особою або її законним представником під час прийому документів інформації (реквізитів платежу) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі, за якою може бути перевірено факт оплати із використанням програмного продукту «check», квитанція роздруковується відповідним працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС/уповноваженого суб’єкта за допомогою програмного продукту «check» у разі технічної можливості.

  УВАГА! У разі надання неправдивої інформації (код квитанції не підтверджується за допомогою програмного продукту «check»)/інформації про сплату адміністративного збору не підтвердилася заявнику буде відмовлено у наданні адміністративної послуги.

  ** Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети надається у разі не підтвердження працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС/уповноваженого суб’єкта за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації про сплату адміністративного збору яку надав заявник під час подання документів (перевіряється у разі подання заявником коду квитанції).


  Документи: