Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Ліцензія (один/два примірники) або лист з обґрунтуванням причин відмови.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Здійснення зовнішньоекономічної операції суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності області, у разі застосування до нього або його контрагента спеціальної санкції, передбаченої ст. 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” за настання наступних умов:
– внесення будь-яких змін чи доповнень до договорів (контрактів) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що змінюють їх істотні умови (далі – Умова 1);
– невиконання зовнішньоекономічної операції у термін, зазначений в оформленій раніше ліцензії (далі – Умова 2).

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності на офіційному бланку
 • Заявка на ліцензію, оформлена за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47
 • Примірники раніше виданих ліцензій з відповідними відмітками митного органу або уповноваженого банку про поставки товарів та/або їх оплати (за наявності)
 • Копії контракту, специфікацій, додатків та інших документів, які є невід’ємними частинами контракту, завірені керівником підприємства
 • Сертифікат про походження товару або експертний висновок з визнач. країни походж. та коду відповідно до Укр. класифікації товарів, виданий Торгово-пром. палатою України або рег. торгово-пром. палатами (тільки для ліцензії на експорт товарів)
 • Документ про сплату державного збору за видачу ліцензії
 • Суб’єкт зовнішньоек. діяльності має право надавати висновок експертної організації про відповідність контрактної ціни рівню цін кон’юнктури ринку на товари (роботи, послуги), що поставляються (викону-ються, надаються) за конкретною зовнішньоек. операцією
 • Суб’єкт має право надати також документи та інформацію, які засвідчують ужиття ним практичних заходів щодо припинення правопору-шення, яке призвело до застосування режиму індивідуального ліцензування
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заявка та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або його уповноваженим представником, надсилаються поштою, а також можуть подаватися в електронній формі суб’єктом звернення або його уповноваженим представником через інформаційні системи державних органів, у тому числі веб-портал “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” з використанням електронного цифро-вого підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації заявників.

  Вартість послуги: Умова 1: Платна. Умова 2: Безоплатна.

  Строк надання послуги: 15

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Невідповідність поданих документів чинному законодавству України, вимогам наказу Мінекономіки від 17.04.2000 № 47.
  2. У разі одержання від Мінекономіки інформації про невжиття суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо приведення своєї діяльності у сфері зовнішньо-економічної діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, повернення валютних та матеріальних цінностей із-за кордону.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видача ліцензії здійснюється адміністратором ЦНАП за умови подання платіжного доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України (Умова 1).
  Ліцензія видається фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності, керівнику суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або уповноваженому представнику суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.
  Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Строк надання адміністративної послуги: 15 робочих днів. 5 робочих днів (якщо ліцензія необхідна для завершення зовнішньоекономічної операції, розпочатої до моменту застосування санкції).
  Якщо для переоформлення надається один примірник ліцензії з відповідними відмітками митного органу або уповноваженого банку про поставки товарів та/або їх оплати, на ньому має бути зазначено місцезнаходження другого примірника ліцензії.
  Якщо один примірник раніше виданої ліцензії залишається у митному органі, а другий – в уповноваженому банку, для переоформлення надається засвідчена в установленому законодавством порядку копія ліцензії з відповідними відмітками та зазначенням місцезнаходження оригіналів ліцензії.
  У разі невиконання зовнішньо-економічної операції в термін, зазначений в оформленій ліцензії, але якщо при цьому поставки товарів та/або їх оплати не здійснювались, переоформлення ліцензії проводиться лише за умови надання двох примірників раніше виданої ліцензії.
  Умова 1. Розмір плати за видачу ліцензії становить 0,2 % вартості товарів за зовнішньоекономічною операцією. Перерахунки валюти здійснюються за курсом, установленим Національним банком України на дату платежу.

  Кошти за видачу ліцензії перераховуються до місцевого бюджету.
  22011800 – плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності.
  “40” – відомча ознака надавача адміністративних послуг.
  Розрахунковий рахунок для внесення плати – додаток № 3.
  Номер телефону для отримання консультацій з питань надання адмініс-тративної послуги: (056) 742 80 31, (056) 742 88 26


  Документи: