Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: – Повідомлення, копія розпорядження про збільшення ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти, ліцензія*.*Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, буде здійснюватися після набрання чинності положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про ліцензування, а також визначено порядок оприлюднення зазначеної інформації на порталі електронних серверів.;
– Повідомлення та копія розпорядження про залишення заяви про збільшення ліцензованого обсягу без розгляду;
– Повідомлення та копія розпорядження про відмову у збільшенні ліцензованого обсягу.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №1060-XII від 23.05.1991 р. Про освіту
Закон України №651-XIV від 13.05.1999 р. Про загальну середню освіту
Закон України №222-VIII від 02.03.2015 р. Про ліцензування видів господарської діяльності
Постанова КМУ №609 від 05.08.2015 р. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Наказ №1669 від 26.12.2017 р. МОН України. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
Наказ №974 від 15.08.2016 р. МОН України. Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Копії документів, що засвідчують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності
 • Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)
 • Копія освітньої програми закладу (пункт 81 Постанови № 1187)
 • Копія штатного розпису закладу (пункт 76 Постанови № 1187)
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня, штатний розпис, затверджений засновником (власником) (дод. 29 Постанови) та п. 45 Постанови
 • Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезп. освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідні для виконання вимог держ. стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
 • Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
 • Інформація щодо забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці [у довільній формі]
 • Інформація щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
 • Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні)
 • Опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у двох примірниках
 • Копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, з перекладом документів, засвідченим нотаріально
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою.

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1) Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про збільшення ліцензованого обсягу;
  2) Виявлення недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, довіреності та копії документу про сплату адміністративної послуги.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу:
  Плата за видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
  Вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації рішення про видачу ліцензії.
  Відповідно до п. 2 п.п.10 статті 16 Закону № 222 несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про анулювання.

  Розрахунковий рахунок для внесення плати:
  р/р 31417511004001
  ЄДРПУ 37988155
  МФО 899998
  Банк отримувач: Казначейство України (ЕАП) ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області
  Код бюджетної класифікації: 22010200
  Призначення платежу: плата за ліцензію (назва закладу освіти).

  Перелік підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду:
  1) Підписані документи, що додаються до заяви про збільшення ліцензованого обсягу, подані не в повному обсязі;
  2) Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про збільшення ліцензованого обсягу:
  – підписаний особою, яка не має на це повноважень;
  – оформлений із порушенням вимог Закону № 222, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом № 222 та Постановою № 1187;
  3) Подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом № 222;
  4) Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.


  Документи: