Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Висновок державної екологічної експертизи або письмове повідомлення про відмову у видачі висновку державної екологічної експертизи

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №45/95-ВР від 09.02.1995 р. Про екологічну експертизу
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Закон України №1264-XII від 25.06.1991 р. Про охорону навколишнього природного середовища
Постанова КМУ №870 від 31.10.1995 р. Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу
Постанова КМУ №808 від 28.08.2013 р. Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку
Постанова КМУ №644 від 13.06.1996 р. Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи
Постанова КМУ №1176 від 07.12.2005 р. Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру
Постанова КМУ №771 від 29.06.2011 р. Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля
ІншеДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишне середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд, затверджений наказом Держбуду України від 15.12.2003 №214, Додаток Г
ІншеДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів». Основні положення проектування»
ІншеДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів»
ІншеДСТУ-Н Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації. Склад та вимоги»
ІншеГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Ст. 1,8,9,10,13, 14,20, 38, 40 Закону України «Про екологічну експертизу»
Ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему України» Стаття 20-4, 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява (заявка) на проведення державної екологічної експертизи на ім’я директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації згідно Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері господарської діяльності” зі змінами
 • Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище», розроблений відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003, ст. 15, 36 ЗУ «Про екологічну експертизу», ст. 51 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»
 • Ліценція або кваліфікаційний сертифікат розробника розділу ОВНС на право виконання цього розділу відповідно до п. 1.5 ДБН А.2.2-1-2003
 • Заява про наміри, погоджена встановленим чином, у тому числі з органом місцевого самоврядування на виконання п.1.6 ДБН А.2.2-1-2003
 • Заява про екологічні наслідки діяльності, оформлена відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про екологічну експертизу» та пп.4.1-4.3 ДБН А.2.2-1-2003
 • Публікації у засобах масової інформації Заяви про наміри (відповідно до вимог п.1.6 ДБН А.2.2-1-2003), Заяви про екологічні наслідки діяльності (відповідно до ст.10 ЗУ «Про екологічну експертизу», відгуки на неї, згідно пп.1.8,1.9,1.10 ДБН А.2.2-1-2003)
 • Погодження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870:

 • МОЗ або його органів на місцях (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи)
 • Держгірпромнагляду України або його органів на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про охорону праці)
 • Державної служби України з надзвичайних ситуацій або його органів на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про пожежну безпеку)
 • Залежно від специфіки конкретних об’єктів державної екологічної експертизи, може вимагатися подання додаткових матеріалів, відповідно до п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870

 • Експертні висновки інших заінтересованих міністерств, відомств, організацій, установ, підприємств
 • Матеріали погодження документації з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
 • Експерт державної екологічної експертизи має право одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи відповідно до статті 28 Закону України «Про екологічну експертизу»
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява(заявка) та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП «Лівобережний» особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою, після визначення повноти надаваємих документів експертом екологічної експертизи у відповідності до ст.28 Закону України «Про екологічну експертизу» та постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870.
  Суб’єкт звернення подає письмову заяву(заявку) та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність).

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 120

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Встановлений Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
  Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
  Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
  Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
  Інші підстави, встановлені Законом.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП «Лівобережний» видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі, особисто під підпис при наявності документу , що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або надсилання листа з обґрунтуванням причин відмови його видачі на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу За проведення державної екологічної експертизи у відокремленому порядку розміри плати встановлені в Нормативах витрат на проведення державної екологічної експертизи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1996 № 644.
  Розрахункові рахунки для внесення плати вказані в додаткові №2 до Цього Регламенту (Інформаційної картки) Отримувач: УК у Собор.р.Дніпра/Собор.р./22012500.
  Код отримувача (ЄДРПОУ): 37989269.
  Банк отримувача: ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012.
  Рахунок отримувача: 33217879740005.
  Нормативно-правові акти застосовуються з обов’язковим врахуванням Рішення № 12-рп/98 Конституційного Суду України у справі № 17/81-97 за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство»), інших рішень Конституційного Суду України і загальних судів.


  Документи: