Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: – Повідомлення, копія розпорядження про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, ліцензія*;
– Повідомлення та копія розпорядження про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;
– Повідомлення та копія розпорядження про відмову у видачі ліцензії.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №1060-XII від 23.05.1991 р. Про освіту
Закон України №651-XIV від 13.05.1999 р. Про загальну середню освіту
Закон України №222-VIII від 02.03.2015 р. Про ліцензування видів господарської діяльності
Постанова КМУ №609 від 05.08.2015 р. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 р. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Наказ №1669 від 26.12.2017 р. МОН України. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
Наказ №974 від 15.08.2016 р. МОН України. Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України
Інше №63 від 14.08.2001 р. Державні Санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів (ДержСанПіН 5.5.2.008-01)

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразку
 • Для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем (крім збільшення ліцензованого обсягу):

 • Копії установчих документів юр. особи (статут) або копію положення про структурний підрозділ юр. особи приват. чи публіч. права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність; рішення про створення навчального закладу; про призначення керівника
 • Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)
 • Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання
 • Письмове зобов’язання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці
 • Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків
 • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, або розширення провадження освітньої діяльності за відповідним рівнем, у двох примірниках
 • У разі, коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами (стандартами) іншої країни, подаються копії документів про визнання закладу в системі інозем. держави, а також переклад документів, засвідч. нотаріально
 • Для розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (у разі збільшення ліцензованого обсягу):

 • Копії документів, що засвідчують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності
 • Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)
 • Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
 • Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезп. освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідні для виконання вимог держ. стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
 • Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
 • Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні)
 • Опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у двох примірниках
 • Копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, з перекладом документів, засвідченим нотаріально
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Перелік підстав для відмови у видачі ліцензії 1) Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
  2) Виявлення недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.
  Перелік підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду 1) Підписані документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
  2) Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
  – підписаний особою, яка не має на це повноважень;
  – оформлений із порушенням вимог Закону № 222, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом № 222 та Постановою № 1187;
  3) Подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом № 222;
  4) Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності довіреності та документа, що посвідчує особу. Ліцензія видається після надання копії документу про сплату адміністративної послуги

  Термін дії послуги:

  Коментар: Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону України від 02 березня 2015 року № 222-VІІІ “Про ліцензування видів господарської діяльності”, підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ “Про освіту”, який набув чинності 28 вересня 2017 року, державні та комунальні заклади системи дошкільної і повної загальної середньої освіти, що діяли на день набрання чинності Закону України “Про освіту”, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування на підставі заяви на ім’я голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

  Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою (пункти 86, 89 Постанови № 1187). Документи, що складаються здобувачем ліцензії, повинні бути викладені державною мовою (стаття 10 Закону № 222).

  Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, буде здійснюватися після набрання чинності положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про ліцензування, а також визначено порядок оприлюднення зазначеної інформації на порталі електронних серверів.

  Плата за видачу ліцензії на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
  Вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації рішення про видачу ліцензії.
  Відповідно до п. 2 п.п.10 статті 16 Закону № 222 несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про анулювання.
  р/р 31417511004001
  отримувач: ГУ УДКСУ у Дніпропетровській області/22010200
  ЄДРПУ 37988155
  МФО 899998
  Банк отримувач: Казначейство України «ЄАП»
  Призначення платежу: код 22010200 плата за ліцензію (назва закладу освіти).


  Документи: